Inhoudsopgave Rechten & Plichten

Kiesrecht
Stemmen: waarom, voor wie, hoe?
Nederland is een democratie
De StemWijzer
De verschillende politieke partijen
Gemeentelijke verkiezingen

Alimentatie

DigiD

Inkomen
Salaris
Parttime salaris + aanvullende uitkering
WW-uitkering
Bijstandsuitkering
DUO
WIA-uitkering
Wajong-uitkering
Bijzondere Bijstand
Toeslagen Belastingdienst
Kinderbijslag
Jeugd-tegoed
AOW-tegoed

Schuldenoverzicht
Website schuldinfo.nl
Sociaal Raadslieden
Juridisch Loket
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Krediet Registratie (BKR)
Regels gerechtsdeurwaarders
Regels incassokosten
Regels loonbeslag

Schuldenregelingen
Automatische incasso
Zelf een betalingsregeling treffen
Sociale lening
Minnelijk traject KBR
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Schulden Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Budgetbeheer KBR
Beslagvrije voet
Onderbewindsstelling

Wonen
Dakloosheid Centraal Onthaal volwassenen
Dakloosheid Centraal Onthaal Jongeren
Huisuitzetting/huurschuld
Afsluiting gas/water/elektra
Onveilige woning
Huisjesmelker/tussenpersonen
Basisregistratie Personen (BRP)
Briefadres
Huisvestingsvergunning (HVV)
Registratie Niet Ingezetenen (RNI)
Woonpas
Urgentie

Opvoeden
Onder Toezicht Stelling (OTS)
Voorlopige Onder Toezicht Stelling (VOTS)
Raad voor de Kinderbescherming
Melding kindermishandeling
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond
Jeugdbeschermingsplein
Leerplicht
SISA Verwijsindex

Veiligheid
Huiselijk geweld
Burenruzie
Woonoverlast
Illegaliteit
Moelanders

Gezondheid
Acute lichamelijke en geestelijke problemen
Ziekenhuisopname
Opname wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
Zorgverzekering
Zorgverzekering zonder vaste woon of verblijfplaats
Zorgverzekering leenbijstand/Iza Cura

Fondsen & Stichtingen

Voorbeeldbrieven

Top