Rechten & Plichten: Bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering (Wet Werk en Bijstand) is een vangnet dat bedoeld is om de sociale zekerheid in Nederland te waarborgen. Als u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien, kunt u een WWB uitkering krijgen. Niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien wil zeggen, dat u geen geld hebt voor eten, drinken, kleding, woonlasten en ziektekosten. Een bijstandsuitkering vult uw eigen inkomsten aan tot het normbedrag dat voor u geldt. Dus hoe hoger uw eigen inkomsten, hoe lager de uitkering.  In Rotterdam is Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) belast met de toekenning en het toezicht op de WWB.

Hieronder vindt u het antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over de Bijstand:

Veranderingen in 2015
De WWB is per 1 januari 2015 aangepast en vervangen door de participatiewet. (De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong). Via deze website van de gemeente Rotterdam vindt u meer informatie over de wijzigingen en de gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers).

Gevolgen voor bijstandsgerechtigden
Sinds 1 januari  2015 hebben alle bijstandsgerechtigden te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen en moeten gemeenten de bijstandsuitkering verlagen van personen die niet voldoen aan deze arbeidsverplichtingen. Ook krijgen bijstandsgerechtigden een lagere bijstandsuitkering als zij hun woonkosten kunnen delen. Via deze website van de overheid vindt u meer  informatie over de wijzigingen.

Wat is de kostendelersnorm in de bijstand?
De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Dus: hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat u de woonkosten met elkaar kunt delen.

Ingangsdatum kostendelersnorm
Vraagt u vanaf 1 januari 2015 (opnieuw) een bijstandsuitkering aan? Dan geldt de kostendelersnorm per direct. Ontving u op 31 december 2014 een bijstandsuitkering en deelde u op die dag met anderen een woning? En ontvangt u de uitkering ook in 2015? Dan valt u onder het overgangsrecht. U krijgt tot 1 juli 2015 een bijstandsuitkering die op de oude manier is berekend. Daarna geldt ook voor u de kostendelersnorm.

Participatiewet en maatregelen WWB
Gelijktijdig met  deinvoering van de Participatiewet treedt de Wet hervorming kindregelingen in werking. Dit betekent voor de bijzondere bijstand dat:

  • de langdurigheidstoeslag per 1-1-2015 wordt afgeschaft.
  • de toelage voor kinderen per 1-8-2015 wordt afgeschaft.
  • de toeslag voor AOW-gerechtigden per 1-1-2015 wordt afgeschaft.
  • de overbruggingsuitkering voor voormalig eenoudergezinnen per 1-1-2015 wordt afgeschaft, met een overgangsrecht tot 1-7-2015.
  • de draagkrachtregels per 1-1-2015 worden aangepast .
  • de periodieke bijzondere bijstand ongewijzigd wordt voortgezet tot het einde van het draagkrachtjaar en de nieuwe regeling: individuele inkomenstoeslag per 1-1-2015 wordt ingevoerd.
  • de nieuwe regeling: individuele studietoeslag per 1-1-2015 wordt ingevoerd.
  • de nieuwe regeling: periodieke bijzondere bijstand nieuwe instroom alleen staandeouders zonder recht op alo-kop, per 1-1-2015 mogelijk wordt ingevoerd (hierover is nog geen besluit genomen).

Toelage voor kinderen vervalt op 1 augustus 2015
De categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met één of meer ten laste komende, schoolgaande, kinderen wordt met ingang van 1-1-2015 afgeschaft. Maar de regeling Toelage voor kinderen loopt van het schooljaar 1-8-2014 tot het schooljaar 1-8-2015.

Overbruggingsuitkering voormalig alleenstaande ouders vervalt per 1-1-2015
In 2015 bestaat geen aparte norm meer voor een eenoudergezin. De norm is gelijkgesteld aan die van een alleenstaande. Deze wijziging raakt de overbruggingsuitkering voormalig eenoudergezin op 2 manieren:

  • De regeling is van toepassing als het jongste kind in het gezin 18 jaar wordt waardoor de norm wijzigt van alleenstaande ouder naar alleenstaande. Door de wetswijziging is dit niet meer het geval.
  • De regeling duurt maximaal 3 jaar en loopt totdat het kind 21 wordt.

Nieuw: individuele inkomenstoeslag per 1 januari 2015
De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder dat zij zicht hebben op verbetering van dat inkomen. Rotterdam zet deze toeslag in als instrument om te komen tot inkomensverbetering van jonge ouders in de leeftijd 18 tot 27 jaar. Eén van de voorwaarden is dat de persoon voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (Vavo) volgt. De individuele inkomenstoeslag bestaat uit een financiële tegemoetkoming in het lesgeld. Aan de jonge ouder wordt gevraagd om tegelijk met het verzoek voor de individuele inkomenstoeslag een toestemmingsverklaring te ondertekenen, zodat het bedrag rechtstreeks wordt doorbetaald aan de onderwijsinstelling.

Top