Rechten & Plichten: Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat onder andere om afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, creditcards en debet-faciliteiten op betaalrekeningen. Van ongeveer 9 miljoen consumenten zijn bij BKR-kredieten en eventuele betalingsachterstanden – van meer dan drie maanden – daarop geregistreerd.

Doel
Het doel van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een (nieuwe) lening aanvragen. Een betalingsachterstand op een bestaande lening kan voor de geldverstrekker een reden zijn om geen nieuwe lening aan deze persoon te verstrekken, ter voorkoming van overkreditering. BKR zelf verstrekt alleen informatie en geeft geen oordeel of u wel of niet een lening kunt krijgen. BKR draagt bij aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door u te beschermen tegen overkreditering (te veel lenen). Daarnaast worden financiële instellingen beschermd tegen kredietnemers die hun leningen niet kunnen aflossen.

Hoe lang
Gegevens over een lening worden tot 5 jaar na afloop (lees aflossing) van de lening bewaard, hypothecaire leningen worden niet geregistreerd, tenzij de lener al meer dan 4 maanden zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Het zijn niet alleen banken die zijn aangesloten, maar ook postorderbedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Sinds 1 januari 2011 registreren telecom-bedrijven er niet meer.

Wie / Wanneer
Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht een BKR-toetsing te doen voordat zij een lening verstrekken. Dit gebeurt meer dan 10 miljoen keer per jaar. BKR brengt de aangesloten instellingen per toetsing een bedrag in rekening. BKR is een maatschappelijke organisatie (non-profit) die geen winst maakt.

Geregistreerde gegevens
Geregistreerd worden kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden, die zijn verleend aan een natuurlijke persoon (inclusief bijvoorbeeld ondernemers met een eenmanszaak), en die tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens liggen. De geregistreerde krediet en persoonsgegevens zijn:

 • De hoogte van het krediet.
 • Het moment waarop het krediet ontstond.
 • De voorziene laatste aflossingsmaand.
 • De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand.
 • De kredietsoort.
 • Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet.
 • Achternaam en Voorletter(s).
 • Adres en Woonplaats.

Achterstand en herstel
Bij BKR aangesloten organisaties zijn verplicht een betalingsachterstand op een overeenkomst te melden bij BKR. Maar dat gebeurt niet zo maar. Zij zijn verplicht u te waarschuwen dat de achterstand bij BKR zal worden gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van de soort overeenkomst. Deze periode tussen het moment dat de betalingsachterstand ontstaat en het moment waarop deze bij BKR wordt aangemeld, varieert tussen de twee en vier maanden. Bij hypotheken is dit pas na 4 maanden. Officieel heet het melden van een achterstand een ‘Achterstandsmelding’. In de gegevens over u is deze zichtbaar met een ‘A’ bij het betreffende krediet. Een achterstand wordt altijd geregistreerd, ongeacht de hoogte van de achterstand. Heeft u de achterstand ingelopen, dan is dit ook zichtbaar bij het BKR. Een ‘H’ van Herstel bij de betreffende overeenkomst geeft dit aan. De ‘H’ wordt alleen vermeld als de overeenkomst doorloopt. Als u de achterstand heeft ingelopen en daarmee de overeenkomst heeft beëindigd, wordt een einddatum bij de overeenkomst geplaatst. De ‘A’ van Achterstand blijft met de einddatum zichtbaar bij de betreffende overeenkomst. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen de gegevens over de beëindigde overeenkomst automatisch uit het bestand, dus ook de ‘A’.

Omschrijving BKR codes

 • Code: A – Achterstandsmelding. Op een lening is een achterstandsmelding gegeven door de kredietgever.
 • Code: H – Herstel. Een lening met achterstandsmelding (code A) krijgt code H zodra de betalingsachterstand is ingelopen.
 • Code: 1 – Er is sprake van een geregistreerde betalingsachterstand waarbij inmiddels een regeling getroffen is voor de nog openstaande lening.
 • Code: 2 – Het nog openstaande gedeelte van de lening is opeisbaar gesteld. Dit betekent dat de lening uit handen is gegeven aan een incassobureau.
 • Code: 3 – Tweehonderd vijftig euro of meer is op de schuld is afgeboekt.
 • Code: 4 – Degene die de lening is aangegaan is voor de kredietgever onbereikbaar.

De bij BKR aangesloten kredietgevers zijn verplicht om de consument van tevoren te waarschuwen dat zij een achterstandsmelding bij BKR zullen doen als er voor een bepaald tijdstip niet betaald wordt. Diverse banken hanteren als stelregel dat een consument niet meer dan 6 vermeldingen in BKR mag hebben om nog voor financiering in aanmerking te komen.

Inzage
U kunt inzage vragen in uw dossier en, zo nodig, een verzoek bij de kredietverstrekker indienen om dit te laten corrigeren. Daarnaast kunt u navragen welke instellingen in de afgelopen 12 maanden uw dossier hebben opgevraagd. Vaak is een afgewezen lening voor de consument aanleiding om inzage op te vragen. Aan het opvragen van uw dossier zijn kosten verbonden. Inzage kan op ieder bankfiliaal in Nederland met een kasfunctie.

Top