Rechten & Plichten: Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB staat slechts onder zeer strikte voorwaarden een betalingsregeling toe. Voldoet de aanvraag niet aan alle voorwaarden, dan heeft het aanvragen van een betalingsregeling geen zin. Het verzoek zal dan worden afgewezen.

Voor boetes voor een verkeersovertreding (Wahv) en voor strafrechtelijke zaken is een betalingsregeling mogelijk, maar alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. U kunt geen betalingsregeling krijgen voor een transactievoorstel.

Extra mogelijkheid vooruitlopend op de aanpassing van de wet:
Als er sprake is van niet kunnen betalen, dan kan een hulpverlener voor u een brief opstellen. In de brief moet duidelijk zijn wat uw situatie is (schrijnende situatie/geen financiële mogelijkheden). Verder moeten bewijsstukken worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld een inkomensoverzicht, bankafschrift enz. Verzoek moet gericht worden aan de afdeling die belast is met sociale problematiek binnen het CJIB. Het moet gaan om een betalingsregeling. Let op:  Uw brief wordt niet gelijk behandeld en verhogingen lopen mogelijk door. In de brief kan dus ook gevraagd worden om een stopzetting van de verhogingen tot het verzoek is afgewezen of toegewezen.

Een regeling is alleen mogelijk bij

 • Wahv zaken (boetes) en strafrecht zaken.
 • Bedrag € 225 of hoger is.
 • Nog niet verstreken vervaldatum tweede aanmaning.
 • De inning van de boete wanneer nog geen dwangbevel is opgemaakt. 

Regeling is niet mogelijk

 • Wanneer voor de inning van de boete een (waarschuwing) arrestatiebevel is opgemaakt.
 • Wanneer het dwangmiddel buitengebruikstelling voertuig, sommatie rijbewijs of gijzeling wordt toegepast.
 • Wanneer u vervangende hechtenis voor de betreffende boete ondergaat.
 • Wanneer de boete is opgenomen in het opsporingsregister (OPS).

Verder hanteert het CJIB de volgende uitgangspunten

 • Het verzoek wordt afgewezen als in de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek een betalingsregeling is geweest met het CJIB, die niet is nagekomen.
 • Het Openbaar Ministerie heeft een executieplicht, dat wil zeggen de plicht om opgelegde straffen volledig uit te voeren. Daarom kan het CJIB niet akkoord gaan met voorstellen om het openstaande bedrag (of een deel daarvan) kwijt te schelden.
 • Het CJIB verleent geen uitstel van betaling voor onbepaalde tijd.
 • Gedetineerd zijn betekent niet automatisch dat u uitstel van betaling kunt krijgen.
 • Een betalingsregeling vervalt als de voorwaarden niet stipt worden nagekomen. Het bedrag dat op dat moment nog open staat, wordt dan onmiddellijk opeisbaar. Dit betekent dat het volledige bedrag voor een bepaalde datum betaald moet zijn.

Beoordeling van verzoek
Als het verzoek aan alle voorwaarden voldoet, dan kunt u een schriftelijke aanvraag indienen op het volgende adres:

Centraal Justitieel Incassobureau
Postbus 1794, 8901 CB Leeuwarden

Stuur (kopieën van) bewijsstukken van alle inkomsten en uitgaven mee met dit verzoek. Het CJIB beoordeelt aan de hand van deze stukken hoeveel geld per maand voor de aflossing van de schuld beschikbaar is en of met deze maandelijkse termijn het openstaande bedrag afgelost kan worden binnen de periode die een betalingsregeling maximaal mag duren. Ook als het verzoek aan de genoemde voorwaarden voldoet, kan er een reden zijn voor het CJIB om het verzoek af te wijzen. Over de uitkomst van de beoordeling ontvangt u een brief.

Schuldhulpverlening CJIB – Minnelijk traject:Het CJIB gaat alleen een minnelijke regeling aan met partijen waarmee het een convenant heeft afgesloten, zoals de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). (KBR is hierbij aangesloten).
Als een minnelijke schuldregeling wordt uitgevoerd door een organisatie die lid is van de NVVK, dan is het CJIB in het algemeen bereid de incasso van openstaande vorderingen tijdelijk stop te zetten.

Niet mee in een minnelijke regeling

 • Zaken die niet kunnen worden meegenomen in een minnelijke regeling:
 • Vorderingen die gedurende de looptijd van de regeling verjaren.
 • Strafbeschikkingen met een openstaand bedrag hoger dan 250 euro.
 • Schadevergoedingsmaatregelen.

Na afloop van de minnelijke regeling verleent het CJIB geen finale kwijting, maar moet het restant van de vordering ineens of via een betalingsregeling worden voldaan.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Er wordt een verschil gemaakt tussen schulden voor en schulden na de toelating in de WSNP. Schulden na toelating vallen niet onder de WSNP en schulden ervoor kunnen binnen de WSNP vallen maar is afhankelijk van het overleg tussen bewindvoerder en CJIB. Een aantal boetes en maatregelen is uitgesloten van de zogenaamde “schone lei regeling”. Dat betekent dat deze na afloop van de WSNP nog steeds moeten worden betaald. Dit betreft:

 • Boetevonnis (door de rechter opgelegde geldboete).
 • Strafbeschikking geldboete.
 • Ontnemingsmaatregel.
 • Schadevergoedingsmaatregel.
Top