Rechten & Plichten: Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Daarmee worden (ex-) partners, familieleden en huisvrienden bedoeld. Het woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict (het geweld kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden) maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Bij huiselijk geweld kan het gaan om lichamelijk geweld of om psychisch- of seksueel geweld. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld, zoals partnergeweld, kindermishandeling, verwaarlozing van ouderen of geweld tegen ouders.

Huiselijk geweld is vaak onzichtbaar, maar het komt voor in alle lagen van de bevolking en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Iedereen kan slachtoffer zijn: mannen, vrouwen, tieners, ouderen en kinderen. Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Een groot aantal professionals uit zorg, welzijn en onderwijs in de regio Rotterdam helpt mee door te letten op signalen en te werken volgens bepaalde stappen. Heeft u te maken met huiselijk geweld, bent u slachtoffer of vindt het in uw omgeving plaats, dan is er één belangrijke les te leren; Het stopt nooit vanzelf. Onderneem dus actie. Des te eerder, des te beter!!

U kunt als slachtoffer of betrokkene contact opnemen met Veilig Thuis. het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit steunpunt is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 0800-2000. Alle informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. U kunt ook met bijna iedere hulpverleningsorganisatie in Rotterdam contact opnemen. Zij weten wat ze moeten doen om u te helpen.

Aangifte doen
Soms is het geweld zo ernstig, dat mediation of begeleiding niet meer tot de mogelijkheden behoren. U kunt dan aangifte doen bij de politie, want veel vormen van huiselijk geweld en kindermishande­ling zijn strafbaar. De politie kan u ook direct helpen via een telefonische melding. Zij kunnen direct maatregelen nemen om het geweld direct te stoppen.

Opvang via stichting Arosa
Arosa biedt opvang aan vrouwen, mannen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, geweld vanwege seksuele geaardheid, eergerelateerd geweld, uitbuiting en mensenhandel.

De mogelijkheden

  • Crisisopvang bij acute nood, om tot rust te komen en te bedenken welke stappen er voor de toekomst nodig zijn.
  • 24-uursopvang, woonvorm waar altijd begeleiding aanwezig is, voor minder weerbare vrouwen die specifieke begeleiding nodig hebben.
  • Begeleid wonen, opvang waarin de cliënt zo zelfstandig mogelijk woont.
  • Groepswonen, zo zelfstandig mogelijk wonen onder begeleiding in een groep.

Stichting Arosa
Heemraadssingel 82, 3021 DE Rotterdam
Telefoon: 010 476 9044
Openingstijden· 09:00-17:00

Top