Rechten & Plichten: Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling.

Hier bij zoekt JBRR verbinding met ouders, het sociale netwerk van het gezin en de professionele hulpverlening en bekijkt wat er thuis moet gebeuren om de situatie te verbeteren. De mogelijkheden van het gezin zijn hierbij leidend. De jeugdbeschermer ondersteunt het gezin en zorgt voor samenhang in de hulp die het gezin krijgt.

De hulp van JBRR is hulp nooit vrijblijvend. De organisatie komt in beeld als er serieuze zorgen zijn over een kind en er in het belang van het kind moet er iets gebeuren. Als de veiligheid van het kind in het geding is kan er worden ingezet op een beschermingsmaatregel.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van JBRR.

Top