Rechten & Plichten: Moelanders

Moelanders is een verzamelnaam voor mensen die uit Midden en Oost Europese landen komen. Komt u uit een van de Midden of Oost Europese landen dan is de onderstaande informatie voor u belangrijk. U heeft voor een groot deel dezelfde rechten als andere werknemers. Toch worden mensen in uw situatie te vaak uitgebuit door werkgevers en huisjesmelkers. Naast rechten heeft u ook plichten. Maak contact met de buren, maak goede afspraken en probeer om overlast te voorkomen en om ‘mee te doen’ in de buurt. Daar heeft u zelf ook profijt van.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)
Let op: u kunt zich nu ook kunnen inschrijven bij de gemeente in het RNI. Dat is nodig voor bijvoorbeeld een Burger Service Nummer (BSN), een legitimatiebewijs, of contacten met de overheid, zoals de belastingdienst, de gemeente enzovoort.

Duur van het verblijf
Komt u hier alleen om te werken en gaat u daarna terug naar uw thuisland, of wilt u hier willen blijven wonen. Het is sowieso goed als u Nederlands spreekt, maar als u zich hier wilt vestigen is het van groot belang dat u zo snel mogelijk Nederlands leert. Als u schoolgaande kinderen heeft is de Nederlandse taal leren ook belangrijk omdat u dan uw kind goed kan ondersteunen. Bij Bureau Frontlijn is een taalmap beschikbaar, waarmee ouders en kinderen Nederlands kunnen oefenen. Ook kunt een taalcursus zoeken bij u in de buurt.

Onderwijs
Let op! Uw kinderen zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs en zorg. Ze moeten dus aangemeld worden bij een school. In het basisonderwijs zijn er bij een aantal scholen zogenaamde schakelklassen, waar kinderen extra taalles krijgen, voor ze aan het algemene onderwijs deel gaan nemen. U kunt zelf zoeken op het internet, u kunt ook samen met uw begeleider een passende school zoeken voor uw kind.

Vormen uitbuiting
Het kan zijn dat u het gevoel heeft, dat u uitgebuit wordt en dat u niet dezelfde rechten heeft als andere werknemers en bijvoorbeeld huurders. Hieronder staan een aantal voorbeelden:

 • Werken voor een te laag uurloon.
 • Niet betalen van overwerk.
 • Niet houden aan cao.
 • Onterecht inhouden van reiskosten.
 • Onterecht in rekening brengen van huur en verblijfskosten.
 • Te hoge huur.
 • Onderbrengen in illegale kamerverhuur.
 • Dreigen met ontslag.

Als uw werkgever dezelfde is als uw huisbaas dan bent u extra kwetsbaar en moet u extra alert zijn. Immers als u ‘zeurt’ over overuren die niet betaald worden, bent u zomaar niet alleen uw baan, maar ook uw onderdak kwijt.

Vakbond
Om u zelf beter tegen uitbuiting te beschermen kunt u ook lid worden van een vakbond. Zij kunnen u helpen. Als u geen loonstrook heeft of er staan rare inhoudingen op of een te laag minimum loon, dan kunnen ze met u actie ondernemen. Niemand is gebaat bij oneerlijke concurrentie. Bonafide ondernemers kunnen failliet gaan. Ook bij misstanden met uw huisbaas kunnen ze u adviseren. Maar u kunt daarvoor ook terecht bij de gemeente of bij de politie. Door het gedrag van huisjesmelkers ontstaat in woonwijken vaak heel veel overlast, zoals geluidsoverlast, parkeeroverlast enzovoort, omdat er opeens te veel mensen wonen.

Rechten
U heeft voor het grootste deel dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Alleen moet u die rechten wel opbouwen door middel van betaalde arbeid en het betalen van belastingen en premies. U heeft recht op:

 • Doorbetaling van loon bij ziekte.
 • Vakantiedagen en verlof.
 • Wettelijk minimumloon of het cao-loon.
 • Vakantietoeslag.
 • Zelfde arbeidsomstandigheden als Nederlanders.

Recht op de volgende sociale verzekeringen:

 • Ouderdomspensioen (AOW) de hoogte van dit pensioen is afhankelijk van de opgebouwde rechten (2% per jaar).
 • Kinderbijslag, kindgebonden budget, nabestaandenuitkering (ANW).
 • Ziektekosten (AWBZ).

U bent niet verzekerd tegen:

 • Werkloosheid.
 • Ziekte.
 • Arbeidsongeschiktheid.

Afsluiten zorgverzekering verplicht.
U bent verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten en daarvoor premie te betalen. Uw zorgverzekering uit uw thuisland is niet geldig. Het is verstandig om dit tijdig te doen, anders kunt u een schuld krijgen of problemen als u acute zorg nodig heeft.

Top