Rechten & Plichten: Regels gerechtsdeurwaarders

Als u schulden maakt kunt u te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder. Deze moet zich aan regels houden: Hij moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Hij moet vertrouwelijk met de gegevens omgaan en hij moet nauwgezet en zorgvuldig handelen in financiële aangelegenheden. Hij mag geen onnodige kosten maken. Wel mag de deurwaarder op bijna alle goederen beslag leggen. Op de volgende goederen mag geen beslag worden gelegd:

 • Bed en beddengoed van uw gezin en de kleding die ze aan hebben.
 • Eten en drinken voor uw gezin (behoefte voor een maand. Op de koelkast mag dus beslag worden gelegd, op de inhoud niet).
 • Gereedschappen van ambachtslieden en werklieden, voor hun eigen bedrijf.
 • Voor speciale voorzieningen voor gehandicapten (WMO-voorzieningen).

Beslag op huisdieren
Een huisdier is juridisch gezien een zaak en dus bijvoorbeeld vergelijkbaar met een eetkamertafel. Bij beslag op de inboedel kan de deurwaarder dus ook beslag op uw huisdieren leggen, om deze vervolgens te verkopen.

Beslag op de inboedel
Is voor veel mensen zeer ingrijpend. Beslag op de inboedel is bedoeld om uiteindelijk de goederen te verkopen om daarmee de schuld te voldoen. De deurwaarder is van plan al uw noodzakelijke spullen te verkopen. Menigeen zal zich in alle bochten wringen om de schuld te betalen, vaak door weer nieuwe schulden te maken. Er is dan sprake van een toe- in plaats van afname van de schulden.

Oneigenlijke druk

 • De deurwaarder mag geen oneigenlijke druk uitvoeren:
 • Hij mag in brieven aangeven van plan te zijn beslag op de inboedel te leggen.
 • Voorwaarde is dat er een vonnis of dwangbevel is.
 • Hij mag geen maatregelen aankondigen, welke hij niet daadwerkelijk kan nemen.
 • Hij moet melden als het beslag op de inboedel niet doorgaat.
 • Hij moet zich houden aan de beslagvrije voet (geen extra betalingsregeling).
 • Hij mag ouders niet onder druk zetten om de schuld van een kind te betalen.
 • De waarde van het in beslag genomen goed moet in verhouding staan tot de schuld.
 • Hij moet eerst minder ingrijpende alternatieven proberen.

Voorlopige voorziening WSNP bij beslag inboedel
Wanneer de totstandkoming van een schuldregeling gefrustreerd wordt omdat een schuldeiser beslag op de inboedel (of auto die nodig is voor het werk) legt en dreigt met verkoop, terwijl het de bedoeling is dat er een schuldregeling tot stand komt, kan bij de rechtbank om een voorlopige voorziening WSNP worden gevraagd. Dit verzoek kan worden ingediend:

 • Tegelijk met een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Wanneer tegen een afwijzing WSNP hoger beroep is ingesteld.

De rechter zal bij de beslissing afwegen:

 • De spoedeisendheid;
 • Het belang van de schuldenaar t.o.v. het belang van de schuldeiser en;
 • De kans dat de aanvraag WSNP wordt gehonoreerd.

Werkwijze beslag op inboedel

 • Betekening executoriale titel (vonnis, dwangbevel) aan debiteur
 • Bevel tot betaling binnen 2 dagen (vaak tegelijk met betekening)
 • Opmaken proces-verbaal van beslag. De deurwaarder moet nauwkeurig beschrijven op welke goederen hij beslag legt.
 • Het proces-verbaal moet binnen 3 dagen aan de debiteur worden betekend.
 • Betekening beslagexploot aan debiteur.
 • Aanzegging dag en uur van de verkoop (samen met proces-verbaal of binnen 3 dagen na betekening daarvan).
 • Aankondiging verkoop door aanslaan biljet (aanplakken op deur of raam).
 • Aankondiging verkoop in plaatselijk dagblad. Dit hoeft niet te gebeuren wanneer de in beslag genomen zaken minder dan € 180,– waard zijn.
 • Verkoop bij opbod.

Binnentreden woning
Om de goederen nauwkeurig te kunnen beschrijven is het doorgaans nodig dat de deurwaarder in uw woning komt. Wanneer uw niet meewerkt kan de deurwaarder met de sterke arm (politie die tevens hulpofficier van justitie is) alsnog naar binnen in uw woning. Niet thuis zijn is voor u geen optie, omdat u dan ook de kosten van een slotenmaker moet betalen. Soms kan de deurwaarder door het raam zien en de goederen beschrijven. Dit zogenaamde ‘raambeslag’ is toegestaan, mits de omschrijving van de goederen nauwkeurig is.

Handige websites
Een overzicht van de kosten van inbeslagname relevante informatie over gerechtsdeurwaarders vindt u via de website Schuldinfo.nl.

Top