Rechten & plichten: Urgentie

Soms is er sprake van een noodsituatie en heeft u snel een andere woning nodig. Meestal krijgt u alleen u een urgentie verklaring als daar een medische of andere ernstige noodzaak voor is. U kunt urgentie aanvragen via de woningcorporatie. Doe de urgentietest om uit te zoeken of het zin heeft een urgentieaanvraag in te dienen.

Wat zijn de kosten?
Het aanvragen kost € 35. Dit bedrag krijgt u later niet terug. Het is dus verstandig om eerst de urgentietest te doen. Aanvragen om medische redenen worden eventueel doorgestuurd naar een medisch adviseur. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht. Voor dit medische onderzoek betaalt u € 50. Ook deze bijdrage wordt niet terugbetaald, tenzij er alsnog geen medisch onderzoek plaatsvindt.

De voorwaarden voor het aanvragen van urgentie
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van urgentie. De urgentieregels zijn opgenomen in de Huisvestingsverordening.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont direct voorafgaand aan de aanvraag in een van de gemeenten van de stadsregio Rotterdam.
 • U heeft geen huurschuld en er is geen sprake van overlast. Als u een huurachterstand heeft, waarvoor een betalingsregeling getroffen, dan is een urgentieaanvraag wel mogelijk.
 • Het verzamelinkomen van u en uw partner, zoals bekend bij de Belastingdienst, voldoet aan de inkomenseis. Om de hoogte van uw inkomen te kunnen bepalen verwijzen wij u naar woonnet-rijnmond.nl waarbij u onder ‘persoonlijke gegevens’ het inkomen kunt uitrekenen.
 • U en eventuele gezinsleden hebben de Nederlandse nationaliteit of een wettelijke verblijfsstatus.
 • De noodsituatie, op grond waarvan u urgentie aanvraagt, is niet door uw eigen toedoen ontstaan.
 • Van alle gevraagde gegevens moet u bewijsstukken kunnen overleggen.

Uw aanvraag
Is de aanvraag compleet en u heeft de kosten van de urgentie voldaan, dan ontvangt u in ieder geval binnen vier weken bericht. Als voor het onderzoek meer tijd nodig is (bijvoorbeeld bij medisch onderzoek), wordt deze termijn verlengd.

Stappen
De behandeling van uw aanvraag bestaat uit diverse stappen. De medewerker, die de aanvraag in behandeling heeft, houdt u schriftelijk op de hoogte van de voortgang. Sinds eind 2011 is het voor de SUWR ook mogelijk om brieven digitaal te versturen in plaats van per post. Bij de woningcorporatie waar u urgentie aanvraagt wordt aan u de vraag gesteld of u liever brieven per post of digitaal wilt ontvangen.

Digitaal
Als u gekozen heeft voor digitaal ontvangen dan krijgt u zodra de aanvraag is ingediend een wachtwoord en inlogcode per e-mail toegestuurd. Met deze inlogcode kunt u op ‘Mijn SUWR’ de voortgang van uw urgentieaanvraag volgen. Zodra er een besluit is genomen op uw aanvraag, wordt door SUWR het besluit in ‘Mijn SUWR’ geplaatst en krijgt u automatisch een e-mail met de mededeling dat u het besluit kunt downloaden vanuit ‘mijn SUWR’.

Bij een positief besluit
U ontvangt  een urgentieverklaring digitaal of per post met een toelichting en komt de urgentietoekenning in het computersysteem van de corporaties te staan.

Bij een negatief besluit
U ontvangt  een afwijzingsbrief digitaal of per post met daarin de reden van afwijzing en wordt u gewezen op de bezwaarprocedure.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan heeft u tot zes weken na dagtekening van het besluit de tijd om een bezwaar in te dienen.

Zoekprofiel urgentieverklaring
Het zoekprofiel geeft de kenmerken aan van de woning waarvoor u voorrang heeft om uw huisvestingsprobleem snel op te lossen. Het zoekprofiel bevat het aantal kamers en het specifieke woningtype.

Intrekking urgentie
De urgentie vervalt:

 • Wanneer u twee passende woningen weigert. Of met andere woorden: een woningcorporatie biedt u naar aanleiding van uw eigen reactie een passende woning aan die u alsnog weigert.
 • Bij twee weigeringen vervalt de urgentie. Ook als u niet reageert op een uitnodiging geldt dit als een weigering.
 • Wanneer u onvoldoende (minstens driemaal) op woningen op de website woonnet-rijnmond.nl reageert, terwijl er binnen de zelf-zoektermijn genoeg passend aanbod was.
 • Bij verhuizing naar een zelfstandige woonruimte.
 • Als de dringende redenen waarom de urgentieverklaring is afgegeven niet meer van toepassing zijn.

Belangrijk
Na het intrekken van de urgentie kunt u twee jaar lang geen urgentie meer krijgen voor hetzelfde probleem.

Top