Rechten & Plichten: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)


Regelmatig lukt het niet om tot een minnelijke schuldregeling te komen omdat één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met de regeling. U kunt dan mogelijk een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Aanmelden
De schuldhulpverlener, vaak de KBR, start in het algemeen de aanmelding voor de WSNP bij de rechtbank omdat zij alle benodigde papieren en bewijzen al onder zich hebben. Aanmelden gaat altijd in overleg met u. Het grote verschil met het minnelijke traject is dat u verplicht wordt 36 uur per week te werken, tenzij is aangetoond door een onafhankelijk expert dat dit niet mogelijk is. De rechter zal tevens een bewindvoerder aanstellen.

Toelating
Tijdens een rechtszaak bepaalt de rechter of u voor de WSNP-regeling in aanmerking komt. Uw begeleider gaat mee naar de rechtszaak om u te ondersteunen. De rechter zal tijdens de rechtszaak niet alleen u vragen stellen maar ook aan uw begeleider. Bereidt u, samen met uw begeleider, goed voor op de rechtszaak zodat u de vragen van de rechter goed kan beantwoorden. Vragen aan de begeleider zijn bijvoorbeeld: ‘wat doet de organisatie waarvoor je werkt, wat doe jij ter ondersteuning van de cliënt, kan je de begeleiding drie jaar volhouden, denk jij dat jouw cliënt dit traject kan volhouden, waaruit blijkt zijn motivatie’ enz. Aan u stelt de rechter ook vragen over werk zoeken en volhouden van het traject. Wanneer de rechter de overtuiging heeft dat u zich gedurende de periode dat het traject duurt uw uiterste best zal doen om werk te vinden en het traject tot een goed einde te brengen zal u in het WSNP traject toelaten.

Bewindvoerder
Er wordt door de rechter een bewindvoerder aangesteld die namens de rechter zal toetsen of u zich aan de regels houdt. In sommige gevallen kan de rechter de KBR als bewindvoerder aanstellen. De bewindvoerder zal al uw financiële zaken voor zijn rekening nemen en alle post ontvangen. Bijna alle bewindvoerders houden een intakegesprek bij de cliënt thuis. Deze gesprekken zijn nagenoeg altijd zeer confronterend en maken heel duidelijk dat de bewindvoerder is aangesteld om de “belangen” van de schuldeisers te behartigen en niet die van u. Tijdens de intake worden afspraken gemaakt en uitgelegd hoe de bewindvoerder werkt en de zaken waaraan u moet voldoen.

Gedwongen stop
Houdt u zich niet aan de regels van de WSNP, bijvoorbeeld omdat u geen werk voor 36 uur per week zoekt of nieuwe schulden maakt, dan volgt er een zitting bij de rechter. Tijdens de zitting krijgt niet alleen de bewindvoerder maar ook u de gelegenheid om uw visie op het gebeuren te geven. De rechter kan beslissen dat het WSNP traject wordt gestopt en u zonder schone lei uit de WSNP wordt gezet. U kunt, wanneer dat gebeurt, tien jaar lang geen nieuw beroep doen op de WSNP-regeling. Wanneer u zich drie jaar lang wel aan alle afspraken heeft gehouden, dan bent u aan het eind van het traject schuldenvrij.

Top