Rechten & Plichten: Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kunt u zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten.

Basispakket
De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit pakket is bij alle verzekeraars gelijk. Zorgverzekeraars zijn verplicht iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. Zij mogen geen duurdere premie rekenen voor ouderen of voor mensen met veel medische problemen. U hoeft geen aanvullende verzekering af te sluiten. U bent ook niet verplicht het basispakket en de aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Premie basisverzekering
Voor de zorg uit het basispakket betaalt u een vast bedrag aan uw zorgverzekeraar, de nominale premie. Jongeren tot 18 jaar betalen deze premie niet. Mensen met een laag inkomen kunnen soms zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming voor de kosten van de zorgverzekering.

Inkomensafhankelijke bijdrage niet meer op loonstrookje
Naast de nominale premie moet u een inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor het basispakket. Deze bijdrage is een percentage van uw inkomen. Dit wordt de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) genoemd. Sinds 1 januari 2013 betaalt uw werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (IAB) rechtstreeks aan het Zorgverzekeringsfonds. U ziet de IAB dus niet meer op uw loonstrookje. Daar is zowel de vergoeding voor de IAB als de inhouding ervan verdwenen. Het loonstrookje is daardoor overzichtelijker geworden.

Acceptatieplicht zorgverzekeraar en risicoverevening
Zorgverzekeraars mogen klanten niet weigeren voor de basisverzekering. Ook mogen ze geen hogere premie vragen aan mensen die meer kosten maken, zoals chronisch zieken of ouderen.

Aanvullende verzekering
Niet alle zorg wordt gedekt door de basisverzekering. Daarom kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, bijvoorbeeld voor vergoeding van fysiotherapie of de tandarts. Dit is niet verplicht.

Geen acceptatieplicht zorgverzekeraar
Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht voor de aanvullende verzekering. De verzekeraar kan u dus weigeren als klant. Of vragen stellen over uw gezondheid voordat de verzekeraar u accepteert.

Verplicht eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste kosten van zorg uit het basispakket zelf betaalt. de hoogte van het eigen risico vindt u op deze website. De kosten van onder andere een bezoek aan de huisarts, van verloskundige zorg en van kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico. De hoogte van uw eigen risico kunt u opvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Vrijwillig hoger eigen risico
U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Het verplichte eigen risico kunt u ophogen met € 100, € 200, € 300, € 400 en € 500. U krijgt daarvoor van uw zorgverzekeraar een korting op uw maandelijkse premie voor de basisverzekering.

Wanbetalers en onverzekerden
Alle Nederlanders zijn wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Daarom spoort de Rijksoverheid mensen op die geen zorgverzekering hebben. Mensen die wel een verzekering hebben maar niet betalen, worden ook aangepakt.

Onverzekerden opsporen
Het Zorginstituut Nederland spoort mensen zonder zorgverzekering op. Als ze na 2 waarschuwingen en boetes nog steeds niet verzekerd zijn, sluit het Zorginstituut een zorgverzekering voor ze af. De premie van deze verzekering wordt ingehouden op het loon, de uitkering of een andere bron van inkomsten.

Maatregelen tegen wanbetaling
Zorgverzekeraars bieden verzekerden die hun premie voor hun zorgverzekering niet betalen een betalingsregeling aan. Bij een premieachterstand van 6 maanden meldt de zorgverzekeraar de wanbetalers aan bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut houdt het geld dan in op hun inkomen. Daarnaast beschikken wanbetalers niet meer zelf over hun zorgtoeslag. In plaats daarvan wordt de zorgtoeslag rechtstreeks overgemaakt aan het Zorginstituut Nederland.

Verzekering niet op te zeggen
Iemand met een betalingsachterstand kan zijn zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. Wanbetalers kunnen hun schuld dus niet ontlopen.

Nieuwe maatregelen wanbetalers zorgverzekering
De maatregelen om het aantal wanbetalers in de zorgverzekering terug te dringen worden scherper. Zo betaalt een wanbetaler een wettelijk vastgestelde premie aan het Zorginstituut Nederland. Straks kan hij zelf een betalingsregeling met zijn zorgverzekeraar afspreken. Dit om sneller terug te keren naar de premie van de zorgverzekeraar. Ook moet het opgegeven adres van een verzekerde overeenkomen met het adres van inschrijving bij de gemeente. Alle maatregelen staan in een wetsvoorstel over wanbetalers zorgverzekering aan de Tweede Kamer. De maatregelen gaan in na behandeling en akkoord van de Tweede en Eerste Kamer. In de zomer van 2014 komt de minister ook met een aanvullend pakket maatregelen om de harde kern van wanbetalers aan te pakken.

Top